Advertisement

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 2.083.428.145 1.092.257.503
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 628.275.429 312.410.201
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -1.759.443 -2.017.292
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 1.456.912.159 781.864.594
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 19.466.177.385 9.749.185.316
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 1.956.502.057 1.076.465.078
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 1.129.087.860 456.715.136
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 1.017.341.747 858.614.031
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 15.363.245.721 7.357.391.071
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 218.467.052 142.641.351
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 102.121.330 76.955.870
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 116.345.722 65.685.481
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 4.606.494 2.744.221
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
149.556 88.002
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 4.456.938 2.656.219
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 2.905.950 2.043.416
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
32.725 23.285
Diğer Çeşitli Alacaklar
2.717.014 1.855.534
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
156.211 164.597
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
501.172.521 173.710.918
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 418.789.340 142.781.299
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
2.150.000 881.240
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 80.233.181 30.048.379
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 3.574.734 962.158
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 894.281 922.376
Personele Verilen Avanslar
47.1 2.680.453 39.782
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
22.280.332.281 11.163.544.883
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 141.916.400.655 75.949.959.042
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20, 12.1,17.2,17.15 569.555.420 376.794.598
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
4,12.1,17.5,17.6,19 141.346.845.235 75.573.164.444
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 136.478 44.709
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 136.478 44.709
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 3.738.919 881.119
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 3.738.919 881.119
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3 123.821.541 98.447.999
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3 64.843.832 57.403.411
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3 32.970.120 25.943.629
Motorlu Taşıtlar
6.3 5.870.700 5.870.700
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3 35.904.357 20.900.000
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3 77.769.792 50.051.358
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3 -93.537.260 -61.721.099
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 549.524.543 300.767.853
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 706.917.290 415.747.372
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -286.815.918 -179.108.789
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 129.423.171 64.129.270
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.032.198 3.310.445
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47.1 4.032.198 3.310.445
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 184.428.100 115.618.014
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 184.428.100 115.618.014
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
142.782.082.434 76.469.029.181
TOPLAM VARLIKLAR
165.062.414.715 87.632.574.064
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 7.506.763 10.368.007
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,20 18.926.918 17.339.439
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -11.420.155 -6.971.432
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 1.701.535.074 971.533.735
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 244.780.048 214.421.824
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 1.456.755.026 757.111.911
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 60.674.699 50.503.111
Ortaklara Borçlar
19 2.419.707 2.043.516
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 2.743.347 1.950.376
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 55.511.645 46.509.219
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 148.575.852 65.659.280
Alınan Depozito ve Teminatlar
19.464 12.363
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
148.556.388 65.646.917
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 1.278.263.655 370.208.453
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 1.004.626.712 211.505.899
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 116.790.231 34.034.845
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.20, 17.15 156.846.712 124.667.709
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
348.520.755 91.727.670
Ödenecek Vergi ve Fonlar
147.471.153 62.294.929
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
64.100.564 14.623.262
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 594.687.157 239.347.370
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -457.738.119 -224.537.891
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 275.447.332 136.576.514
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 275.447.332 136.576.514
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 152.974.438 53.359.047
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 3.285.928 2.918.291
Gider Tahahkkukları
19 149.688.510 50.438.701
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 0 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 20.228.538 11.077.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 20.228.538 11.077.904
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.993.727.106 1.761.013.721
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 47.955.888 29.142.595
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 20 83.666.764 55.245.642
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -35.710.876 -26.103.047
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4, 17.5, 17.6,19 141.346.845.235 75.573.164.444
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,17.5, 17.6,19 141.346.845.235 75.573.164.444
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 16.529.566.333 8.403.987.972
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 16.456.804.753 8.340.417.527
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 72.761.580 63.570.445
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
21.001.293 14.495.694
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
21.001.293 14.495.694
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 82.797.043 124.418.336
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 82.797.043 124.418.336
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
158.028.165.792 84.145.209.041
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 -43.946.321 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 -43.946.321 837.095
KAR YEDEKLERİ
1.479.864.638 670.930.013
Yasal Yedekler
15.2 109.639.901 95.539.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 1.392.065.691 681.581.497
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 55.579.038 -12.366.535
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -77.431.486 -93.836.344
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
1.424.603.500 874.584.194
Dönem Net Karı
1.424.603.500 874.584.194
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.040.521.817 1.726.351.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
165.062.414.715 87.632.574.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
131.572.558 81.644.149
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
106.303.719 64.131.689
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 130.515.717 76.510.767
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 130.806.976 76.988.184
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,10,24 -291.259 -477.417
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -24.211.998 -12.379.078
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -24.043.054 -12.424.628
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 -168.944 45.550
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
25.268.839 17.512.460
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
25.268.839 17.512.460
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-102.226.744 -69.161.258
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -5.318.786 -3.856.047
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17.15 -4.733.524 -3.654.615
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17.15 -8.075.512 -3.701.515
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17.15 3.341.988 46.900
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.15,47.4 -585.262 -201.432
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17.15 -3.568.303 -110.013
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 2.983.041 -91.419
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -1.376.995 -776.480
Faaliyet Giderleri (-)
31 -95.523.059 -64.514.388
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-7.904 -14.343
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-7.904 -14.343
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
29.345.814 12.482.891
HAYAT TEKNİK GELİR
11.740.496.157 5.572.818.805
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
6.406.100.840 3.406.980.097
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 7.175.009.655 3.534.446.938
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 7.353.081.090 3.639.920.891
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,10,24 -178.071.435 -105.473.953
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -768.908.815 -127.466.841
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -768.140.702 -129.213.086
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 -768.113 1.746.245
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 5.108.380.807 2.047.852.902
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar