Advertisement

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
2.12, 14 2.081.913.384 1.091.430.749
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
2.12, 14 626.760.668 311.583.447
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
2.12, 14 -1.759.443 -2.017.292
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
2.12, 14 1.456.912.159 781.864.594
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4, 11.4 19.448.746.884 9.728.721.308
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4, 11.4 1.956.502.057 1.076.465.078
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4, 11.4 1.129.087.860 456.715.136
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4, 11.4 999.911.246 838.150.023
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
4, 11.4 15.363.245.721 7.357.391.071
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 202.664.601 131.811.701
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 86.318.879 66.126.220
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 116.345.722 65.685.481
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12.1 4.958.101 8.430.641
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
12.2 409.036 5.718.429
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
92.127 55.993
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
45 4.456.938 2.656.219
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 2.896.526 2.043.416
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
32.725 23.285
Diğer Çeşitli Alacaklar
2.707.590 1.855.534
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
156.211 164.597
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
498.902.247 172.829.237
Ertelenmiş Üretim Giderleri
2.20 418.789.340 142.781.299
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47.1 80.112.907 30.047.938
DİĞER CARİ VARLIKLAR
47.1 1.308.631 585.525
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
47.1 236.941 545.743
Personele Verilen Avanslar
47.1 1.071.690 39.782
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
22.241.390.374 11.135.852.577
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 141.916.400.655 75.949.959.042
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
2.20, 12.1,17.2,17.15 569.555.420 376.794.598
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
4,12.1,17.5,17.6,19 141.346.845.235 75.573.164.444
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12.1 30.379 28.611
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12.1 30.379 28.611
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
45.2 5.738.919 2.881.119
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
9,45.2 2.000.000 2.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
45.2 3.738.919 881.119
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6.3 87.923.928 84.909.051
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Makine ve Teçhizatlar
6.3 63.503.577 55.977.779
Demirbaş ve Tesisatlar
6.3 26.531.395 24.081.638
Motorlu Taşıtlar
6.3 5.870.700 5.870.700
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6.3 13.145.284 13.271.639
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6.3 51.184.568 35.899.752
Birikmiş Amortismanlar (-)
6.3 -72.311.596 -50.192.457
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 549.484.170 300.687.108
Haklar
0 0
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 706.796.172 415.626.255
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -286.735.173 -179.068.417
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 129.423.171 64.129.270
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.032.198 3.310.445
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47.1 4.032.198 3.310.445
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
21, 35 168.274.465 105.355.820
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21, 35 168.274.465 105.355.820
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
142.731.884.714 76.447.131.196
TOPLAM VARLIKLAR
164.973.275.088 87.582.983.773
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 2.985.622 5.242.472
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,20 11.052.587 11.081.243
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.066.965 -5.838.771
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4,19 1.836.200.370 1.037.984.972
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 313.933.085 254.126.824
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4,19 1.522.267.285 783.858.148
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4,19 60.353.243 50.240.753
Ortaklara Borçlar
19 2.419.707 2.043.516
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
12.2,19 1.111.689 295.901
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 1.792.223 1.509.074
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
19, 45 55.029.624 46.392.262
DİĞER BORÇLAR
4,19,47.1 138.762.043 61.766.530
Alınan Depozito ve Teminatlar
19.464 12.363
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
138.742.579 61.754.167
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
1.278.263.655 370.208.453
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17.15 1.004.626.712 211.505.899
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 116.790.231 34.034.845
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
2.20, 17.15 156.846.712 124.667.709
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
297.853.106 71.285.673
Ödenecek Vergi ve Fonlar
139.961.687 58.346.764
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
42.738.596 9.788.884
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 560.728.698 222.058.352
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -445.575.875 -218.908.327
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23.2 236.523.054 114.120.114
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23.2 236.523.054 114.120.114
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 152.325.428 52.829.751
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
2.20, 19 3.285.928 2.918.291
Gider Tahahkkukları
19 149.039.500 49.909.405
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
19 0 2.055
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.2 17.839.726 9.293.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.2 17.839.726 9.293.802
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.021.106.247 1.772.972.520
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
20 38.569.344 26.500.889
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,20 70.894.973 52.080.263
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -32.325.629 -25.579.374
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4, 17.5,17.6,19 141.346.845.235 75.573.164.444
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
4, 17.5,17.6,19 141.346.845.235 75.573.164.444
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17.15 16.529.566.333 8.403.987.972
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.15 16.456.804.753 8.340.417.527
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.20, 17.15 72.761.580 63.570.445
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
20.078.368 13.848.492
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
20.078.368 13.848.492
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
22 66.056.065 101.676.597
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 66.056.065 101.676.597
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
158.001.115.345 84.119.178.394
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
(Nominal) Sermaye
2.13,15.3 180.000.000 180.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15.2 -43.946.321 837.095
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15.2 -43.946.321 837.095
KAR YEDEKLERİ
1.441.290.765 675.959.696
Yasal Yedekler
15.2 109.239.901 95.139.901
Statü Yedekleri
15.2 11.494 11.494
Olağanüstü Yedekler
15.2 1.338.829.034 668.892.966
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15.2 55.579.038 -12.366.535
Diğer Kar Yedekleri
15.2 -62.368.702 -75.718.130
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
1.373.709.052 834.036.068
Dönem Net Karı
1.373.709.052 834.036.068
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
2.951.053.496 1.690.832.859
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
164.973.275.088 87.582.983.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
106.303.719 64.131.689
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
106.303.719 64.131.689
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 130.515.717 76.510.767
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 130.806.976 76.988.184
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,10,24 -291.259 -477.417
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -24.211.998 -12.379.078
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -24.043.054 -12.424.628
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 -168.944 45.550
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
0 0
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-85.462.009 -58.908.696
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -5.318.786 -3.856.047
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17.15 -4.733.524 -3.654.615
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17.15 -8.075.512 -3.701.515
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10,17.15 3.341.988 46.900
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17.15,47.4 -585.262 -201.432
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17.15 -3.568.303 -110.013
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 2.983.041 -91.419
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -1.376.995 -776.480
Faaliyet Giderleri (-)
31 -78.758.324 -54.261.826
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
-7.904 -14.343
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
-7.904 -14.343
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
20.841.710 5.222.993
HAYAT TEKNİK GELİR
11.740.496.157 5.572.818.805
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
6.406.100.840 3.406.980.097
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,24 7.175.009.655 3.534.446.938
Brüt Yazılan Primler (+)
5,24 7.353.081.090 3.639.920.891
Reasüröre Devredilen Primler (-)
5,10,24 -178.071.435 -105.473.953
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5,17.15,47.4 -768.908.815 -127.466.841
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17.15 -768.140.702 -129.213.086
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10,17.15 -768.113 1.746.245
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
5 5.108.380.807 2.047.852.902
Yatırımlardaki Gerçekleşme