Advertisement

AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

AKSİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 5.215.000.889 5.149.347.780
Kasa
0 0
Alınan Çekler
0 0
Bankalar
14 2.892.019.906 4.933.931.789
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 2.322.980.983 215.415.991
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11.1 6.248.738.022 3.347.337.441
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.1 1.707.247.206 1.951.145.408
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11.1 819.882.919 1.184.804.256
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11.1 3.719.402.547 209.376.382
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
11.1 2.205.350 2.011.395
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12.1 6.807.261.215 2.866.570.795
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12.1 6.824.621.226 2.879.788.998
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -44.623.073 -45.967.323
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
12.1 0 30.954
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12.1 605.974.099 394.716.808
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12.1 -578.711.037 -361.998.642
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
125.527.949 11.111.150
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
125.510.565 11.093.766
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
17.384 17.384
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
87.211.432 47.994.285
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.370.112 1.219.112
Diğer Çeşitli Alacaklar
47 85.841.320 46.775.173
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2.2 1.775.054.181 901.334.314
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17.20 1.708.733.645 885.958.057
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 1.148.041
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
47 66.320.536 14.228.216
DİĞER CARİ VARLIKLAR
4.907.935 3.686.277
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 22
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
3.871.204 3.664.432
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 21.823
Personele Verilen Avanslar
1.036.731 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
20.263.701.623 12.327.382.042
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
100.000.000 60.000.000
Bağlı Menkul Kıymetler
0 0
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
100.000.000 60.000.000
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 ve 7 114.011.953 54.131.720
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 5.329 5.329
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 65.548.397 42.385.919
Motorlu Taşıtlar
6 1.878.421 1.878.421
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 54.885.056 24.233.834
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 97.563.052 68.313.445
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 ve 7 -105.868.302 -82.685.228
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 297.320.862 162.706.930
Haklar
8 404.832.134 303.780.421
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -235.119.065 -179.726.504
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
8 127.607.793 38.653.013
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
732.079 110.304
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
47 732.079 110.304
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
356.155.032 227.091.664
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
35 356.155.032 227.091.664
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
868.219.926 504.040.618
TOPLAM VARLIKLAR
21.131.921.549 12.831.422.660
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
28.600.258 639.980.776
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 544.473.125
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 37.250.927 24.535.309
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -8.650.669 -7.309.740
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 78.282.082
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
5.155.855.256 2.052.543.633
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19.1 5.155.855.256 2.052.543.633
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
621.896 190.785
Ortaklara Borçlar
0 1.143
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
621.896 189.642
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
611.261.309 358.643.584
Alınan Depozito ve Teminatlar
12.1 48.974.023 28.257.559
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19.1 178.631.352 69.641.878
Diğer Çeşitli Borçlar
19.1 383.655.934 260.744.147
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
9.896.334.855 6.839.644.319
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
20 5.755.788.715 3.897.966.852
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
20 520.806.201 153.218.079
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.1 ve 20 3.619.726.646 2.788.449.164
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
20 13.293 10.224
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
456.367.977 151.567.560
Ödenecek Vergi ve Fonlar
338.972.407 151.036.770
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
23.1 909.688 525.318
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5.512 5.472
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
35 148.228.750 0
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
35 -31.748.380 0
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
267.331.731 96.230.891
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
19.1 ve 23.4 267.331.731 96.230.891
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19.1 1.306.143.694 531.238.119
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
17.16 1.306.143.694 531.238.119
Gider Tahahkkukları
2.11 ve 19.1 0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 235
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.722.516.976 10.670.039.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
28.576.031 22.338.737
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 38.721.193 24.596.866
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -10.145.162 -2.258.129
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
87.322.699 156.226.080
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
17.2 ve 20 2.023.958 1.325.877
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
20 85.298.741 154.900.203
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
17.242.711 33.744.176
Kıdem Tazminatı Karşılığı
22 17.242.711 33.744.176
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
133.141.441 212.308.993
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
1.612.000.000 1.612.000.000
(Nominal) Sermaye
2.14 1.612.000.000 1.612.000.000
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
3.463.617 3.463.617
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 3.463.617 3.463.617
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
432.856.608 290.838.423
Yasal Yedekler
15 111.936.210 111.936.210
Statü Yedekleri
62 62
Olağanüstü Yedekler
15 200.091.508 200.091.508
Özel Fonlar, Yedekler
15 -10.248.582 -23.070.953
Finansal Varlıkların Değerlemesi
16.1 131.077.410 1.881.596
Diğer Kar Yedekleri
0 0
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
163.920.341 163.920.341
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-121.148.616 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 1.185.171.182 -121.148.616
Dönem Net Karı
1.185.171.182 0
Dönem Net Zararı ( -)
0 -121.148.616
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.276.263.132 1.949.073.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
21.131.921.549 12.831.422.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
10.712.168.568 6.565.732.005
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
7.676.712.517 4.911.860.907
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24 9.902.122.502 6.857.389.263
Brüt Yazılan Primler (+)
24 27.298.748.170 13.563.436.949
Reasüröre Devredilen Primler (-)
17.16 ve 24 -16.962.571.717 -6.470.128.441
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17.16 ve 24 -434.053.951 -235.919.245
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -1.857.821.863 -1.885.635.360
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
20 -7.536.925.037 -3.768.241.323
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 5.576.861.041 1.866.563.894
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17.16 ve 20 102.242.133 16.042.069
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -367.588.122 -59.892.996
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
20 -669.299.021 -4.479.139
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 301.710.899 -55.413.857
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
2.906.245.403 1.565.362.779
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
90.518.478 37.909.145
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
90.518.478 37.909.145
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
38.692.170 50.599.174
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-9.020.850.143 -6.637.630.456
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-6.621.605.137 -5.261.352.365
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
-5.790.326.183 -4.440.852.010
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-15.091.211.575 -6.662.609.742
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
17.16 9.300.885.392 2.221.757.732
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -831.278.954 -820.500.355
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-6.450.379.492 -1.881.866.462
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 5.619.100.538 1.061.366.107
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 -3.069 -4.656
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
20 -15.157 530.092
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17.16 ve 20 12.088 -534.748
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
20 69.601.462 -37.190.158
Faaliyet Giderleri (-)
32 -1.932.780.002 -1.055.912.570
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
47 -536.063.397 -283.170.707
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
47 -536.063.397 -283.170.707
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.691.318.425 -71.898.451
HAYAT TEKNİK GELİR
153.360 119.761
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
153.360 119.761
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Kar