Advertisement

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.02.2023 tarihli 2024/03 nolu karar gereği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı ve Sermaye Artırım Oranı revize edilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 50.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 5.000.000 10.000.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029 Nâma
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 45.000.000 90.000.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 50.000.000 100.000.000,000 200,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Vardır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
29.12.2023 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararının revize edilmesi hakkında
Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.02.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.
1. Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetki kapsamında, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL nakit (bedelli) olarak % 200 oranında artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 100.000.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 10.000.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 90.000.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
4. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satışa arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,
7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. Nakit sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,
9. Sermaye artırımı sürecinin başlatılması, sermaye artırımına ilişkin olarak Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'den aracılık hizmeti alınması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Mustafa EKŞİ'nin yetkili kılınmasına,
10. İşbu kararın Şirketimizin 29.12.2023 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248526


BIST