Advertisement

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tesciline İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.02.2024
Genel Kurul Tarihi 12.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C 182 Maltepe/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan Şirket Yönetim Kurulu'muzun 18.12.2023 tarihli ve 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dahilinde, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen duran malvarlığı satışının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") Madde 4 Bent (ç) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklandığı 18.12.2023 tarihinde Şirket'imizde pay sahibi olup genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini tutanağa geçirten pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
3 - Tebliğ Madde 14 hükmü çerçevesinde ortaklıktan ayrılma hakkının kullanılması halinde, 1 lot/100 pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri 0,01 TL (Bir kuruş) olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir), (18.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'imiz payları Ana Pazar'da işlem gördüğünden) bu tarihten önceki son 6 (altı) aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 10,1651 TL bedel karşılığında Şirket tarafından payların satın alınacağı ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin detayların "Bilgilendirme Dokümanı"nda yer verildiğine ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
4 - Şirket'imize ait Denizli ili, Çal ilçesi Akkent köyü / mahallesi, Atatürk Bulvarı, Numara:74 adresinde bulunan konsantre meyve ve sebze suyu imalatı fabrikasının ("Fabrika") bulunduğu ve tapuda 312 ada ve 53 parsel numaralı 48.459,43 m2 alan taşınmazın ("Gayrimenkul"), Fabrika'da yer alan (makineler dahil olmak üzere) tüm taşınırların ("Taşınırlar") ve istihdamı sağlanan personelin Şirket'imiz sermayesinde %77,61 (yüzde yetmiş yedi virgül altmış bir) paya sahip olan çoğunluk pay sahibi Döhler Gıda Sanayi Anonim Şirketi'ne ("Döhler Gıda") Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yetkili kuruluşlar listesinde yer alan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Anonim Şirketi tarafından düzenlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla özeti paylaşılan değerleme raporu dahilinde Gayrimenkul'ün 176.730.000,00 TL (KDV dahil 211.030.975,00 TL) karşılığında ...
5 - 12.02.2024 tarihli ve 2024/2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ve gündemin 4. maddesinde yapılan oylama sonucunda, ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirket'imizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 10.000.000,00TL (OnMilyonTürkLirası)'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda, işbu Gündem Madde 4'te detaylarına yer verilen İşlem'den vazgeçilmesi ve buna ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
6 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12 Mart 2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup alınan kararlar ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265324


BIST