Advertisement

LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Lider Faktoring, sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmekte ve belirlemektedir. Şirket, sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını değerlendirirken, risk ve fırsatların her birini çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) olarak kategorize etmektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası, Lider Faktoring yönetim kurulu kararıyla 2023 Eylül ayında yürürlüğe girmiştir. İlgili politika Şirketin Genel Müdürlük dahil olmak üzere tüm şubelerini kapsamaktadır. Bu politikanın amacı, Şirketin iş ve operasyonel faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki zararlı etkilerinin önlenmesi veya sınırlandırılması ile faydalı etkilerinin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik temel ilke ve esasları belirlemektir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Lider Faktoring, hem Kilit Performans Göstergeleri (KPG) hem de ÇSY Hedefleri doğrultusundaki uygulama ve eylem planlarında kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirtmiştir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve yönetişim etkilerini değerlendirmek ve bunun sonucunda Şirketi etkileyebilecek tüm ÇSY konularının risk-fırsat analizlerini yapmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi aldırna faaliyet gösterecek Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturmaya karar vermiştir. 2023 Eylül ayında alınan Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komite ile tüm Şirket aksiyonlarının sürdürülebilirlik ile bütünleşmiş bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Komite 2023 yılında kurulmuş olduğundan, henüz raporlama yapılmamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Lİder Faktoring, ÇSY hedefleri ve riskleri doğrultusunda eylem planları geliştirmekte ve gerekli durumlarda bu planın güncellenmesini sağlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY ve KPG 2023 yılında belirlendiğinden yıllar bazında ulaşılma düzeyi henüz kullanılabilir değildir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X iş süreleri ve performansalara ilişkin iyileştirici faaliyetler, ÇSY ve KPG 2023 yılında oluşturulduğundan henüz kullanılabilir değildir.
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu?nda, tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?ndan hangileri ne kapsamda ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin, haşihazırda ÇSY konularında aleyhte açılan veya sonuçlanan herhangi bir davası bulunmamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Lider Faktoring henüz herhangi bir sürdürülebilirlik raporu yayınlamadığından dolayı sürdürülebilirlik performans ölçümleri için tam kapsamlı bir denetim henüz uygulamamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Lider Faktoring, web sitesinde kamuya açık şekilde yayınlamış olduğu sürdürülebilirlik politikasında çevre yönetimi konusunu ele almaktadır. İlgili politika doğrultusunda Şirket çevresel alandaki negatif etkilerini önlemeye veya asgari düzeye indirmeyi hedeflerken, pozitif etkilerini ise azami seviyeye çıkartmayı amaçlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket 2023 yılında, iklim krizine yönelik belirlediği riskler üzerinden fırsatlar yaratmak adına çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda Şirket ofislerinde çevre dostu ekipman kullanımını arttırmak adına aksiyonlar almayı hedeflemektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Lider Faktoring çevresel konularda faaliyet alan sivil toplum kuruluşları ve derneklerle iş birliği yapmayı hedeflemektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, çevresel göstergeleri her yıl devam eden raporlamalarda sunarak bu kapsamdaki ilerleyişini senelik olarak kamuya açıklamayı hedeflemektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel etkiler için hedef belirlemekle birlikte, faaliyet konusu gereği çevresel etkisi düşük olduğundan sürdürülebilirlik kapsamında yönetişim ve sosyal konuları öncelikle ele almaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel etkiler için hedef belirlemekle birlikte, faaliyet konusu gereği çevresel etkisi düşük olduğundan sürdürülebilirlik kapsamında yönetişim ve sosyal konuları öncelikle ele almaktadır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket kendi bünyesinde çevre bilinci oluştururken tüm paydaşlarını dahil ettiği öncelikli konuların belirlenmesine yönelik olan anketler sayesinde bu konuların önemini tespit etmekte ve bu kapsamda strateji belirlemektedir. Şirket çevreye olan potansiyel etkilerini minimize etmek adına sürdürülebilirlik politikasını hazırlamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket çevresel etkiler için hedef belirlemekle birlikte, faaliyet konusu gereği çevresel etkisi düşük olduğundan sürdürülebilirlik kapsamında yönetişim ve sosyal konuları öncelikle ele almaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap - Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin faaliyet konusu ile ilgisizdir.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, çevresel konulardaki bilgilendirmelerini web sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuyla paylaşmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Lider Faktoring, sosyal ilkeler çerçevesince benimsediği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde Etik İlkeleri kapsamında faaliyetlerini yürütür. Sözü geçen ilkeler ve uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar. Aynı zamanda, Şirket insan kaynakları yönetmeliğinde de bu konuları ele alır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kapsayıcılık konularına Sürdürülebilirlik Politikasında ve Etik İlkeler'de yer verir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Hiçbir sosyal kesimin ayrımcılığa uğramadığı ve ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere özellikle daha fazla duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) de gözetilerek, tarafınca gerçekleştirilen hizmetlere dijital uygulamalar aracılığıyla kolayca erişimi için çalışmalar devam etmektedir. Şirket kapsamında yer alan bir azınlık grubu olmasa dahi azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi hususunda değer zincirinin tüm aşamalarında adalet ve eşitlik konusuna özen gösterilmesi Şirketin öncelikli politikası kapsamındadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan mesai saatleri konusunda, sınırlar ve iş-yaşam dengesi konularında hassasiyet gösteren Lider Faktoring, ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, çalışan hakları ihlallerini ve zorla çalıştırmayı önleyici düzeltici faaliyetler uygulamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Şirket çalışanlarına bir değer olarak yaklaşmakta olup bu doğrultuda kendini yenilemeye gayret göstermektedir. Personel Yönetmeliiğinde, çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/yaşam dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin ihtiyaçları belirlenmiş ve prim dışında sağlık sigortası gibi yan hakları da düzenlenmiştir. Şirket, çalışanlarının gelişimlerinde, ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programı hazırlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X İnsan Kaynakları Müdürlüğünce çalışanlarının belirttiği konularda sürekli iyileştirme sağlamak amacıyla aksiyon planları hazırlamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları Müdürlüğünce çalışan geri bildirimleri halihazırda toplanmaya başlandığından, henüz raporlama yapılmamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Lider Faktoring, çalışan sağlığı ve güvenliğinin önemini kavramış olup iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında hassas davranmakta, bütün çalışanlarının farkındalık kazanması için İSG eğitimleri (çalışanın hakları, İSG?nin kapsamı, yangın durumlarında nasıl müdahale edilir, masa başı duruş şekli, egzersizler vs.) vermektedir. Şirket Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerini takip etmekte olup, İSG çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak bu yönetmelik doğrultusunda yapar ve kamuya açıklamaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İş kazası ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler sayesinde 2023 yılında herhangi bir kaza yaşanmamıştır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, finans kuruluşu olması nedeniyle de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve veri güvenliği konularına öncelik vermektedir. Etkileşim içinde bulunduğu tüm paydaşlarının özlük bilgilerine ait tüm konuları ilgili kanun çerçevesinde korur. KVKK Yönetim Prosedürü, ilgili aydınlatma metnini, temiz masa temiz ekran politikası da dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası yayınlamıştır. KVKK ile ilgili çalışmalara Şirketin web sitesinde yayınlanan 2022 faaliyet raporunda da yer verilmiştir. KVKK ile ilgili aydınlatma metni yine Şirketin web sitesinde yer almaktadır. Şirket aynı zamanda VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)'e kayıtlıdır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Lider Faktoring, iş ve çalışma etiği çalışmaları dâhil çeşitli etik politikaları oluşturmuştur ve kamuya bunu şeffaf bir şekilde açıklamıştır. Şirket kendi etik ilkelerini www.liderfaktoring.com.tr Yatırımcı İlişkilerine bağlı Kurumsal Yönetim sekmesi altında yayınlamaktadır. Finansal Kurumlar Birliği üyesi olan Şirket, 30 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Mesleki Etik İlkelerini de benimsemiştir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik için bir iş planı hazırlamış ve bu kapsamdaki çalışmaları 2023 planına dahil etmiştir. Sürdürülebilirlik çalışmaları altında iyi uygulamalara örnek olarak faaliyetleri arasında yer alan KOBİ?lere nakit akışının devamlılığı ile geniş şube ağına finansman sağlanması KOBİ?lerin kapsayıcılığını ve kalkınma potansiyelini arttırmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler. Şirket, sürdürülebilirlik komitesi ile sürdürülebilirlik kapsamına giren konularda bilgilendirme yapacaktır. 2023 yılında da bütün çalışanlarına sürdürülebilirlik ile ilgili kapsayıcı eğitim verilmesi planlanmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteriyle bire bir ilişki içinde faaliyet gösteren bir sektörde faaliyet gösteren Lider Faktoring, önemli bir paydaş grubu olan müşterileri için sürdürülebilir büyümenin, müşteriyi merkeze alan bir yaklaşımla sağlanabileceğine inanmakta olup, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini artırmak için yürüttüğü çalışmalarını kamuya açıklamış olduğu Etik İlkeler beyanında "Müşterilerimiz" başklığındaki kapsamda ele almaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütmektedir. ?Etkileşimde kilit noktanın iletişim olduğunun bilinciyle hareket eden Şirket, iletişim sıklığı ve metotlarını özenle oluşturmuş ve düzenli bir şekilde takip etmektedir. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Hayır
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Hayır
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Hayır
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Öncelikli olarak menfaat sahipleri ile etkileşim ve iletişimi göz önünde bulundurulur. Bunlara ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve paydaşlar ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınır. Şirket, sürdürülebilirlik alanındaki tedbirleri ve stratejileri belirler. Analizler yapılırken menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdf
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Şirket sürdürülebilirlik ile ilgili Şirket Yöneticilerine detaylı bilgilendirme yapmış olup, 2023 yılında bütün çalışanlarına sürdürülebilirlik ile ilgili kapsayıcı eğitimler ve sosyal sorumluluk kapsamında iş birlikleri de planlanmaktadır. https://www.liderfaktoring.com.tr/files/SurdurlebilirlikRaporu2023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248672


BIST