Advertisement

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
13.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan izinlere istinaden ekli (Ek-1) tadil metnine uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 12. maddelerinin değiştirilmesinin müzakeresi ve onaylanması,
6 - Ücret Politikası hakkında bilgi verilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı nakit kâr payının, dağıtım önerisinin okunması, öneri üzerinde varsa değişiklik tekliflerinin görüşülmesi, onaylanması veya değiştirilecek şekilde kabulü veya reddi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yeni dönemde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14 - Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin (Ek-2) müzakeresi ve kabulü,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketin konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları veya bu çeşit işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereği izin verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinde dolayı ibrası,
18 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı.

2023 yılı hesap dönemi finansal raporları görüşüldü ve onaylandı.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 12. maddelerinin tadili kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri belirlendi.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi onaylandı.

Ücret Politikası hakkında bilgi verildi.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verildi.

Bağış üst sınır için, tutar belirlenmemesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılı içinde Şirket'in ilişkili taraflarıyla yaptığı işlemler ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edildi ve onaylandı,

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi kabul edildi.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları hakkında Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3
SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı Mühürlü.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul İç Yönerge.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantı kararları 10.06.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 10.06.2024 tarih 1482. Sayfa ve 11100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.