Advertisement

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Sermaye Artışı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.145.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.950.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 157.841.482,319 38,81163 279.923.175,255 68,83029 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 286.551.694,681 38,81163 508.183.647,745 68,83029 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.145.000.000 444.393.177,000 38,81163 788.106.823,000 68,83029

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 21.599.008
Emisyon Primi (TL) 301.118.336
Geçmiş Yıl Karları (TL) 121.675.833


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 406.686.030,768 203.343.015,384 50,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 Nâma
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 738.313.969,232 369.156.984,616 50,00000 1,00 B Grubu B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.145.000.000 572.500.000,000 50,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından, süresi içinde satılamayan payların satın alınacağına ilişkin taahhüt verilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin ekteki tadil metninde olduğu şekilde değiştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmasına,
2- Şirket'in esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında artırılmasına,
- Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
- Ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 TL nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyat üzerinden kullandırılmasına,
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise, tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ ilgili pazarda halka arz edilmesine,
- Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,
- Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine,
- Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi hisse senedi olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Yeni ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII-128.1) kapsamında gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Madde 33 uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanarak, izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasına,
3- Yasal kayıtlarımızda bulunan
21.599.008,- TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Farkları", 301.118.336,- TL tutarındaki "Paylara ilişkin primler" 121.675.833,00,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan toplam 444.393.177,00,- TL iç kaynağın sermayeye ilave edilmesine,
4- Şirketimizin 2022 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak
Şirket kar dağıtım politikası ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının % 34,4247'si oranına tekabül eden, safi karın 788.106.823,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Yukarıda belirtilen işlemler neticesinde 1.145.000.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 2.950.000.000,- TL'ye artırılmasına,
Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli sözleşmelerin imzalanması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 Tadil Metni ing.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125705


BIST