Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Borsalarda işlem görecek sermaye piyasası araçları, borsaların yönetim kurullarınca hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları halinde borsa kotuna alınacak.

''Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kurumlar, bankalar ve yetkilendirilmiş diğer gerçek ve tüzel kişiler borsalara üye olabilecek.

Üyeler, borsalardan izin almak kaydıyla, piyasa, pazar, platform veya sistemlerin her birinde ayrı ayrı işlem yapmak için üyelik başvurusunda bulunabilecek. Üyeler, kendilerini borsalarda temsil edecek üye temsilcilerini ve yardımcılarını belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili borsaya bildirecek.

Üyeler ile üye temsilcileri ve yardımcıları, müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak; sermaye piyasası mevzuatına, borsalar tarafından belirlenen kurallara ve borsaların düzen ve disiplinine uygun hareket etmek; borsalar veya görevlileri tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek, gerekli yardım ve kolaylığı göstermek; ilgili yönetmeliklerde ve borsalarca yapılacak düzenlemelerde öngörülen yükümlülüklere uymak zorunda olacak.

Üyeliğe başvuru, üyeliğe kabul, borsa üyelik belgesi, üyelerin temsili, üye temsilcileri ile yardımcılarında aranacak şart ve nitelikler, üyelerin ve üye temsilcisi ile yardımcılarının yükümlülükleri ile bunlara verilecek disiplin cezaları, bunların durumlarında meydana gelen değişikliklerin bildirilme esasları, üyelikten ayrılma ve sair konularla ilgili usul ve esaslar borsaların yönetim kurullarınca hazırlanarak SPK'nın onayı ile çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek.

-Borsada kotasyon-

Borsalarda, ilgili mevzuatta yer alan şartları taşıyan sermaye piyasası araçları işlem görebilecek. Borsalarda işlem görecek sermaye piyasası araçları, borsaların yönetim kurullarınca hazırlanarak SPK'nın onayı ile çıkarılacak yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları halinde borsa kotuna alınacak. Borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurulları olacak.

Yönetmelik ile Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ''Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik'' yürürlükten kaldırıldı.