Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Maliye Bakanlığının 2014-2016 dönemi bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi, Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Şimşek, bütçe çağrısında, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program'ın (2014-2016) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2014-2016) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildiğini bildirdi.

2014-2016 döneminde ekonomi politikasının temel amacının, dünya ekonomisinde yaşanmakta olan belirsizlik ortamının ülkemize etkilerini asgari düzeyde tutarak, bir yandan cari açığı tedrici olarak düşürmek diğer yandan da büyümeyi artırmak olarak belirlendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde maliye politikasının temel önceliklerini ise ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması ve kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması oluşturmaktadır. Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması teşvik edilecektir. Harcama programları önceliklendirilerek verimsiz harcamalardan kaçınılacaktır.

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla stratejik planların performans programları ve bütçelerle ilişkisi güçlendirilecek ve diğer idari ve hukuki düzenlemelere devam edilecektir."

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklarını belirten Şimşek, "2014-2016 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim" ifadelerini kullandı.

AA