Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

2015 Yılı Yatırım Programı'nda, proje tutarı 477 milyar lira, 2014 sonu kümülatif harcaması 211 milyar lira, 2014 başlangıç ödeneği 53,5 milyar lira olan 2 bin 915 proje yer aldı.

2015 Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2015 Yılı Yatırım Programı, Onuncu Kalkınma Planında, 2015-2017 Orta Vadeli Programı'nda ve 2015 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.

Yatırım Programı'nda, proje tutarı 477 milyar lira, 2014 sonu kümülatif harcaması 211 milyar lira, 2014 başlangıç ödeneği 53,5 milyar lira olan 2 bin 915 proje yer alıyor.

Programda, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

Yatırım projeleri: "Etüt proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edildi. Her proje için proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2014 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2015 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

Kuruluşların 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edildi. Kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2015 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirildi. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri'nin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil edilmedi.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar'ın gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2015 Yılı Yatırım Programı'nda yer verildi.

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 366 milyon 760 bin lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil edilmedi.

6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinde 590 milyon 452 bin lira ödenek tahsis edildi. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil edilmedi.