Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Genel bütçe kapsamındaki̇ kamu i̇dareleri̇, özel bütçeli̇ i̇dareler ile düzenleyi̇ci̇ ve denetleyi̇ci̇ kurumların yatırımları 2016 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu yürürlüğe girene kadar 2016 geçici bütçesi çerçevesinde yürütülecek. Kamuya bağlı diğer kuruluşlar ise 2015 yılı yatırım programında tahsis edilen toplam yatırım ödeneklerinin yüzde 20'sine kadar harcama yapabilecek.

Bakanlar Kurulu'nun "2016 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karara eklenen geçici madde ile genel bütçe kapsamındaki̇ kamu i̇dareleri̇, özel bütçeli̇ i̇dareler ile düzenleyi̇ci̇ ve denetleyi̇ci̇ kurumların yatırımları 2016 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu yürürlüğe girene kadar, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

Sosyal güvenli̇k kurumları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortakları, döner sermayeli kuruluşlar, İlbank AŞ mahalli idareler ve kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların yatırımları ise bu senenin geçici bütçe döneminde 2015 yılı yatırım programında tahsis edilen toplam yatırım ödeneklerinin yüzde 20'sine kadar harcama yapabilecek.

Geçen sene ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırımlara devam edilecek. Proje ve karakteristiği, makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım tamamlama etüt proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşan yıllık toplu projelerin uygulaması söz konusu harcama yetkisi ile gerçekleştirilecek.

2015 Yılı Yatırım Programında yer alan ve geçen yıl sonu itibarıyla tamamlanmış projeler için bu sene harcama yapılamayacak. 2015 Yılı Yatırım Programında yer alıp geçen sene tamamlanması öngörülen projelerden tamamlanamayanlar ile 2016 yılı ve sonraki yıllarda tamamlanması öngörülen projelere ilişkin ödemeler bu geçici maddede verilen harcama yetkisi çerçevesinde yapılacak.

Proje harcamaları 2016 Yılı Yatırım Programına mal edilecek. Söz konusu kuruluşlara tahsis edilen toplam dışı ödeneklerin kullanımında da yüzde 20 oranı uygulanacak.

Geçici bütçe döneminde 2015 Yılı yatırım Programında yer alan projelerin yıl içinde revize edilmiş parametreleri esas alınacak.