Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğine göre, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bilimsel araştırma projelerine destekte bulunacak.

"Yükseköğreti̇m Kurumları Bi̇li̇msel Araştırma Projeleri̇ Hakkında Yönetmeli̇k", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerince yürütülen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ile sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Projelerin desteklenmesi ve hizmetlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında, senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen en az 7 en çok 11 öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulacak.

Komisyon üyeleri, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerindeki bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 yıl için görevlendirilerek. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilecek. Komisyon üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilecek.

Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili üniversite senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenecek.

Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi komisyonca belirlenerek ilan edilecek.

Projelerde teknolojik ve ekonomik gelişime katkı esas alınacak

Proje başvuruları, projenin gerekçesi, yöntem, özgün değer, yaygın etki ve katma değer, çalışma takvimi ile bütçe dökümünün ayrıntılı yer aldığı proje başvuru formu ile yapılacak.

Bilimsel araştırma projeleri, yükseköğretim kurumunun uzman elemanı bulunan her dal ile ilgili, ulusal bilim ve teknoloji politikalarına, ülkenin kalkınma planı hedeflerine, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına veya üniversitenin yönetim kurulunun belirlediği bilim politikalarına uygun konulara öncelik verilerek seçilecek.

Bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal, sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması esas alınacak.

Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde, temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ile faaliyetleri bakımından çok katılımlı ve merkezli, kurumlar arası, uluslararası ile disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilecek.

Lisansüstü tez araştırmalarına destek

Lisansüstü tez araştırmaları da bilimsel araştırma projeleri kapsamında desteklenebilecek.

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje yürütücüsü ve komisyon tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir protokol hazırlanacak. Projenin uygulamaya geçirilmesi, hazırlanan protokolün rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı tarafından onaylanmasına bağlı olacak.

Projelerin komisyonca onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esas olacak. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilecek.

Projeler, en çok 36 ayda tamamlanacak

Proje yürütücüsü, projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış üniversite mensubu araştırmacıları kapsıyor.

Öte yandan, projeler ek süreler dahil en çok 36 ay içerisinde tamamlanacak.

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek.

Projenin telif hakkı ilgili üniversitenin

Tez projeleri için sağlanacak mali destekler ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlı olacak.

Projeler için verilebilecek ek bütçe, proje bütçesinin en fazla yüzde 50'si kadar olabilecek.

Rektörlük, her yılın sonunda desteklenen, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) girecek ve YÖK'ün internet sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

Bilimsel araştırma projeleri birimince desteklenen projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı ilgili yükseköğretim kurumuna ait olacak. Bilimsel yayın, kitap ve benzeri eserlerin telif hakları üniversite yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilecek.

Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı üniversite yönetim kurulunca belirlenen ilkelere uygun gerçekleştirilebilecek.

Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

AA