Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "yemek kartı" düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağı kamuoyu görüşüne açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yemek kartlarına ilişkin "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" kamuoyu görüşüne sunuldu.

Sektörle istişare kapsamında hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, dernek ve federasyonların görüşüne açılarak, Bakanlık internet sitesinden erişimi sağlandı. Söz konusu taslağa, görüşlerin değerlendirilmesi neticesinde nihai şekli verilecek.

Düzenleme ne getiriyor?

Yemek kartı ve benzeri uygulamalar ilk defa mevzuatla düzenlenirken, sektörde yüksek komisyon oranlarının sebebi olarak görülen iskonto uygulamasına son verilmesini hedefliyor.

Yemek kartı kuruluşlarının, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden doğrudan ya da dolaylı herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacakları hüküm altına alınıyor. Ayrıca işverenlerin yemek kartı kuruluşlarından iskonto ya da başka bir menfaat talep edemeyecekleri belirtiliyor.

Yüksek komisyon oranlarına tavan sınır

Yüksek komisyon oranlarına da üst sınır getirecek düzenlemeyle, yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirden komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep etmesinin de önüne geçiliyor.

Esnaf ve tacirin yemek kartı kuruluşları karşısında sözleşme koşullarını belirlemede etkili olamadığı ve sözleşmelerde ödeme sürelerinin yemek kartı kuruluşları lehine belirlendiği yönündeki şikayetlere son vermek amacıyla ödeme süresine üst sınır getiriliyor.

Yemek kartı kuruluşları tarafından esnaf ve tacire yapılacak ödemelerin süresinin, fatura tarihinden itibaren otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınıyor. Öte yandan, yemek kartı kuruluşlarına, faaliyetlerine başlamadan önce yazılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilerek bu kuruluşların kamu tarafından bilinir ve takip edilebilir olması sağlanıyor.

Yemek kartı sektörüne denetim geliyor

Yönetmelik değişikliğine eklenen geçiş maddesiyle değişiklik öncesinde yemek kartı kuruluşlarıyla işverenler veya esnaf ve tacir arasında düzenlenen sözleşmelerin değişikliğe uygun olmayan hükümlerinin, söz konusu sözleşmelerde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerliliğini koruyacağı ancak bu sürenin yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yılı aşamayacağı öngörülüyor. Bununla birlikte, sözleşmenin komisyon oranını düzenleyen hükümlerinde, sözleşme süresinin bitiminden önce de değişiklik yapılabilmesine imkan sağlanıyor.

Düzenlemeler denetim ve yaptırım mekanizmalarıyla desteklenerek, uyum sürecinin hızlandırılması, sektörün dengeli büyüme ve gelişimine katkıda bulunulması, haksız rekabet yaratan hususların engellenerek sektörde şeffaflığın artırılması, adil ve hakkaniyete dayalı bir ticaret anlayışının sağlanması hedefleniyor.

Yönetmelik değişikliği ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar hakkında denetim ve idari yaptırım öngörülüyor. 

AA