Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bankalarla ilgili yönetmelik ve tebliğlerde gidilen değişiklik, Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikler şu şekilde:

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BANKALARIN ÖZKAYNAKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) TFRS 9: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar Standardını”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde edilen pozitif tutarın, aynı Yönetmelik uyarınca içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının binde altısını aşan kısmı katkı sermaye hesabına dahil edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“TFRS 9 uygulayan bankalarca ayrılacak karşılıklara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılmaya başlandığı tarih itibarıyla hesaplanan toplam beklenen kredi zarar karşılık tutarı ile TFRS 9 uygulamasına başlanmadan önce hesaplanan toplam karşılık tutarı arasındaki pozitif farkın, farktan kaynaklanan vergi tutarı indirildikten sonraki kısmının birinci yıl yüzde sekseni, ikinci yıl yüzde altmışı, üçüncü yıl yüzde kırkı, dördüncü yıl yüzde yirmisi çekirdek sermaye tutarına eklenebilir.

(2) Birinci fıkra uygulamasında, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutarın belirlenmesinde içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımların kullanılması durumunda, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hesaplama sonucu elde edilen negatif tutarın mutlak değeri, çekirdek sermaye tutarlarına eklenmeden önce birinci fıkrada belirtilen pozitif fark tutarından indirilir.

(3) Bu madde uygulamasında çekirdek sermayeye eklenen tutarlar katkı sermaye hesaplamasında dikkate alınmazlar.

(4) Bu madde uygulamasını tercih eden bankaların durumlarını ilk raporlama tarihinde Kuruma bildirmeleri zorunludur. TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılmaya başlandığı tarih itibarıyla geçiş süreci uygulamasını tercih etmeyen bankaların daha sonra bu uygulamaya geçme imkanı bulunmamaktadır.

(5) Geçiş süreci boyunca çekirdek sermayeye eklenen tutarlar üzerinden hesaplanan geçici farklara dayanan ertelenmiş vergi varlıkları çekirdek sermaye hesaplamasında dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2020 tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2013

28756

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/9/2014

29111

2-

23/10/2015

29511

3-

20/1/2016

29599

4-

22/6/2016

29750

5-

11/7/2017

30121

 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bilanço içi varlıklar bakımından risk tutarı, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar dışında kalan varlıklar için Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarının 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış özel karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki değerini, katılma hesaplarından kullandırılan fonlar için ise söz konusu değerin alfa oranı ile çarpılmış değerini ifade eder. Alfa oranı Kurulca belirlenerek kamuoyuna açıklanır.

(2) Gayrinakdi krediler ve taahhütlerin risk tutarı, üçüncü fıkrada yapılan sınıflandırma çerçevesinde varsa bu kalemler için Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden ayrılan özel karşılıklar ve genel karşılıklar düşüldükten sonraki net tutarlarına üçüncü fıkra kapsamında yüzde yüz, yüzde elli, yüzde yirmi ve yüzde sıfır oranı uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu fıkra kapsamında yüzde yüz oranı uygulananlar yüksek riskli, yüzde elli oranı uygulananlar orta riskli, yüzde yirmi oranı uygulananlar orta/düşük riskli ve yüzde sıfır oranı uygulananlar düşük riskli kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – (1) İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım kullanma izni alan bankalar tarafından, izin tarihini takip eden 3 yıl içerisinde kredi riskine esas tutar olarak;

A: İDD Yaklaşımı kullanım izni alınan alacaklar için İDD Yaklaşımı ile, bunların dışında kalan alacaklar için Standart Yaklaşım ile hesaplanan toplam kredi riskine esas tutarı,

B: Tüm alacaklar için Standart Yaklaşım ile hesaplanan kredi riskine esas tutarı,

C1: İDD Yaklaşımı kullanım izni alan bankalarca Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca çekirdek sermayeden indirilen tutardan, aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca katkı sermayeye eklenen genel karşılıklar ile pozitif tutar toplamının çıkarılması suretiyle bulunan tutarı,

C2: Tüm alacaklar için Standart Yaklaşım uygulanması durumunda Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermayeye eklenecek genel karşılık tutarını ifade etmek üzere;

Ayarlama tutarı = [(a×(B×0,08–C2)) – (A×0,08+C1)] × 12,5

formülü ile hesaplanan ayarlama tutarının pozitif olması durumunda, A’ya ilave edilmesi suretiyle bulunan tutar kullanılır. "a" değeri izin alınan tarihi takip eden ilk yıl için yüzde yüz, ikinci yıl için yüzde doksan, üçüncü yıl için yüzde seksen olarak uygulanır. Kurum gerek görmesi halinde geçiş sürecini uzatabilir ve uzatılan dönem için ilk üç yıldan farklı bir “a” değeri belirleyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

TFRS 9 uygulamaya başlayan bankalara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi uyarınca çekirdek sermayeye eklenen tutarlar standart yaklaşım veya içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar uyarınca hesaplanan risk tutarından düşülmez.

(2) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi uyarınca çekirdek sermayeye eklenen tutarlara ilişkin olarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı için standart yaklaşım veya içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplanmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

  1. a) 1 inci maddesi1/1/2020tarihinde,
  2. b) Diğer maddeleri1/1/2018tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/1/2016

29599

2-

27/9/2016

29840

3-

9/12/2016

29913

4-

6/6/2017

30088

 

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE

BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında TFRS 9 uygulamasını ve bu uygulamaya ilişkin 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin uygulanması kapsamında tanınan geçiş süreci uygulamasını tercih eden bankalar tarafından, birinci fıkrada yer alan özkaynakkalemlerine ilişkin bilgiler tablosu ile konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler tablosundaki, Çekirdek Sermaye Toplamı, Ana Sermaye Toplamı (Ana Sermaye= Çekirdek Sermaye + İlave Ana Sermaye), Toplam Özkaynak (Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamı) satırları ile sermaye yeterliliği oranlarına ilişkin satırlarda bahse konu geçiş süreci hükümleri uygulanmış tutarlar/oranlar gösterilir ve bu bilgi dipnotlarda ve kendi internet sayfalarında açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

TFRS 9 uygulayan bankalara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesini uygulayan bankalarca aşağıdaki hususlar açıklanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2012

28337

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/4/2014

28983

2-

19/8/2015

29450

3-

20/1/2016

29599

4-

23/10/2015

29511

5-

28/2/2017

29993

6-

18/7/2017

30127

7-

20/9/2017

                30186 Mükerrer

 

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KREDİ RİSKİNE ESAS TUTARIN İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI

YAKLAŞIMLAR İLE HESAPLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Bankanın ve konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarının KOBİ’den ve KOBİ’nin dahil olduğu risk grubundan olan toplam risk tutarının brüt tahsili gecikmiş alacaklar dâhil Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca belirlenen perakende kredi limitini geçmemesi şartıyla KOBİ’lerden olan alacaklar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TO/THK Yaklaşımın kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme pozisyonu dışındaki risk sınıfları için hesaplanan beklenen kayıp tutarı, 22/6/2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe istinaden alacaklar için ayrılan karşılıklar toplamından çıkarılır. Bunun sonucunda negatif bir tutar elde edilmesi durumunda, bu tutarın mutlak değeri Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca çekirdek sermayeden indirilir. Pozitif bir tutar elde edilmesi durumunda ise bu tutarın TO/THK Yaklaşımının kullanıldığı hisse senedi yatırımları ile menkul kıymetleştirme pozisyonları hariç İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların kullanıldığı alacakların risk ağırlıklı tutarları toplamının %0,6'sına kadar olan kısmı Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermayeye eklenir. Temerrüde düşmüş devralınan alacaklara yapılan iskontolar da özel karşılıklar gibi dikkate alınır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Birinci Bölümünün beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5. KOBİ’lerden olan kurumsal alacaklar için ikinci fıkra uyarınca risk ağırlıklarının hesaplanmasında, aşağıda yer alan korelasyon formülü kullanılır.

Formülde, “C” milyon TL olarak Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde KOBİ’lerin tanımlanmasında kullanılan ciro sınırını, “S” milyon TL olarak KOBİ’nin içinde yer aldığı risk grubunun konsolide bazda yıllık cirosunu ifade eder. Devralınan KOBİ alacaklarından oluşan bir havuz için “S” parametresinin hesaplamasında, devralınan alacak havuzundaki her bir alacakla ağırlıklandırılmış yıllık ciro dikkate alınır. Cironun firma büyüklüğü konusunda anlamlı bir gösterge olmaması durumunda ciro yerine mali bilanço kullanılabilir. Bu bilgilerin bulunmaması halinde ikinci fıkrada belirtilen korelasyon formülü kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Alacakların risk tutarı hesaplanırken, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ayrılmış karşılıklar düşülmeden önceki tutarlar dikkate alınır. Devralınan alacakların iskontolu olarak satın alınması durumunda, risk tutarı olarak iskontodan önceki tutarlar dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

11. Hisse senedi yatırımlarının risk tutarı, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarlarını ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

12. Bilanço dışında izlenen hisse senedi yatırımlarının risk tutarı, nominal değerlerini ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-1'inin Üçüncü Bölümünün on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

13. Diğer aktiflere ilişkin risk tutarı, ilgili aktifin Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarını ifade eder.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin Ek-2'sinin otuz ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

32. Yeniden yapılandırılan veya vadesi uzatılan ya da vadesi uzatılarak yeni itfa planına bağlanan, yenilenen veya mevcut hesaplarla mahsup edilen alacaklarla ilgili olanlar dahil olmak üzere gecikme gün sayısının belirlenmesine ilişkin politikalar yazılı hale getirilir. Bu politikalar, asgari olarak yeniden yapılandırılacak kredilere ilişkin onaylama ve raporlama şartlarını, yeniden yapılandırmaya konu edilecek alacakların asgari yaşını, gecikme gün sayısını, bir alacağın kaç defa yeniden yapılandırmaya konu edilebileceğini ve borçlunun ödeme gücünün tekrar değerlendirilmesini içerir. Söz konusu politikaların düzenli olarak uygulanması, bankanın risk yönetimi ve karar alma süreçleri ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uyumlu olması gerekir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/1/2016

29599