Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve PTT AŞ'nin teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslarda düzenlemeye gidildi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kanunu'nda belirtilen Resmi İstatistik Programı'nın uygulanmasında, Kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik, şekil, zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemeyecek.

İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı'nın hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunacak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit edecek, değerlendirme ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapacak.

Yılda en az bir defa toplanacak Konseyin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

- ÖİB, hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırmayı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli ÖİB'nin de kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İdare, Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca alınan kararları uygulayacak.

Kurum, Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanınca verilen görev ve yetkilerle, ilgili konularda karar verecek ve gerekli işlemleri yürütecek.

ÖİB, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların eski statülerine iade edilmesine veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanına teklifte bulunacak.

Özelleştirme programına alınan kuruluşlardan anonim şirket statüsünde olmayanların anonim şirket haline dönüştürülüp dönüştürülmeyeceklerine İdare karar verecek.

Kuruluşların sermayelerine ayni sermaye konulması hallerinde ayni sermayenin değerlendirmesini yapacak veya yaptıracak olan ÖİB, Özelleştirme Fonu'nun idaresini de üstlenecek.

Kurum, hizmetin gerektirdiği her çeşit araştırma, proje işleri, reklam, tanıtım, halkla ilişkiler işlemleri ve mali denetim ile hukuki, teknik, idari ve mali değerleme işlemlerini yapacak veya bu işlerin danışman görevlendirilmesi suretiyle yaptırılmasını temin edecek.

İdare, özelleştirme programına alınan kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarının gerektirdiği hallerde borç verecek. Kamu bankalarının uyguladığı en yüksek ticari faiz oranını aşmamak kaydıyla Özelleştirme Fonu'ndan sağlanacak finansmana uygulanacak faiz oranlarını ve şartlarını İdare belirleyecek.

- PTT AŞ'nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olacak

PTT AŞ'nin kuruluşu, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslarda yapılan düzenlemeye göre, kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'na ve özel hukuk hükümlerine tabi kurulan PTT AŞ'nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının mülkiyet hakkı ile kar payı hakkı saklı kalmak üzere ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının PTT'deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kullanılacak. Bu hak ve yetkilerin kullanımına ilişkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait olacak.

Genel Müdür dahil 5 üyeden oluşacak Yönetim Kurulunun 4 üyesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanının, bir üyesi de Hazine ve Maliye Bakanının teklif ettiği adaylar arasından Genel Kurulca atanacak. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilecek.