Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) banka ve kredi kartları, borçların yeniden yapılandırılması, kredilerin sınıflandırılması konularına ilişkin yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Bu süre elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacak. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamayacak.

Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayı geçemeyecek.

Söz konusu yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı aşamayacak

BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi 36 ayı aşamayacak.

Söz konusu yönetmelik 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak

BDDK'nın "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler ve eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamayacak. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla 48 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi 36 ayı aşamayacak.

Söz konusu yönetmelik 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kredilerin yeniden yapılandırılması

BDDK'nın "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi şart olacak. Bu tespitin yapılmasına ilişkin esas ve usuller Çerçeve Anlaşmalarında gösterilecek. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamayacak.

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarını imzalayacak alacaklılar adına finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti, bu Çerçeve Anlaşmalar ile belirlenecek ve kurul tarafından uygun görülecek bir kuruluş tarafından yapılacak.

Çerçeve anlaşmaları ve sözleşmeleri kapsamında, "Söz konusu kredi borçlarının vadelerini uzatmak. Borçluların kredilerini yenilemek. Borçlulara ilave kredi vermek. Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kar payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan vazgeçmek. Anapara, faiz veya kar payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak. Diğer bankalarla ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak." şeklinde tedbirler alınabilecek.

Çerçeve Anlaşmaları

Alacaklar, Türkiye Bankalar Birliği tarafından Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanacak Çerçeve Anlaşmaları kapsamında ve bu anlaşmaların kurul tarafından onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine bağlanmak şartıyla yeniden yapılandırılabilecek. 2 yıllık süreyi uzatmaya kurul yetkili olacak.

Yeniden yapılandırılacak alacakların kapsamı; borçluların nitelikleri, asgari tutar ve şartları ve alacaklılar ile borçlular arasında ayrı ayrı imzalanacak finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerinin asgari unsurları birinci fıkradaki usulle saptanan Çerçeve Anlaşmalarıyla belirlenecek.

Çerçeve Anlaşmaları kapsamında sözleşme imzalandığı takdirde, bu sözleşmeleri imzalayan borçlulardan olan alacaklara ilişkin zamanaşımı, sözleşme tarihi itibarıyla kesilmiş sayılacak.Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin alacaklı kuruluşların alacaklarının 3'te 2'sini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu olacak.Çerçeve Anlaşmaları TBB tarafından hazırlanacak ve alacaklı kuruluşların yetkili temsilcilerince kabul edilerek imzalanacak. Ölçek büyüklüğü ve sektörel faaliyet alanı bakımından farklı niteliklere sahip borçlular nitelikleri itibarıyla gruplandırılarak, her bir borçlu grubu için ayrı bir Çerçeve Anlaşması hazırlanabilecek.

Çerçeve Anlaşmaları, kurulca onaylanmalarını müteakiben geçerlilik kazanacak ve Çerçeve Anlaşmalarında yapılacak değişiklikler için kuruldan izin alınması şart olacak.

Kredilerin sınıflandırılması

BDDK'nın "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Buna göre TFRS 9 uygulayan bankaların; canlı olmakla birlikte "İkinci Grup" altında yeniden yapılandırılmış alacak olarak sınıflandırılan kredilerini, en az 3 aylık izleme süresi sonunda, belirlenen koşulların sağlanması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamından çıkararak "Birinci Grup" altında yeniden sınıflandırabilecek.

"Birinci Grup" altında izlenen ve borçlusu finansal güçlük içinde olmayan kredilerin sözleşme koşullarının değiştirilmesi ve/veya kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi, yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmez ve bunlar "Birinci Grup" altında izlenmeye devam olunabilecek.

AA