Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) -10.11.2010 - Türkan Al- Maliye Bakanlığına göre, önümüzdeki 3 yıllık dönemde 57 milyar 894 milyon 687 bin liralık vergi, ''vergiden muaf ve istisna'' olacak.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, çeşitli kanunlarda yeralan vergi indirimi, istisna ve muafiyetler nedeniyle önümüzdeki yıl 17 milyar 565 milyon 717 bin liralık vergiden vazgeçilecek. Bunun 10 milyar 818 milyon liralık bölümü de, Gelir Vergisi Kanunundaki istisna ve muafiyetler sonucu tahsil edilmeyecek.

Kurumlar Vergisi Kanunundaki istisna ve muafiyetler, 3 milyar 968 milyon lira vergi kaybına yolaçarken, bu rakam Katma Değer Vergisi Kanunu için yaklaşık 1 milyar lira olacak.

İndirim, istisna ve muafiyetlerin 2012 yılındaki faturası da 19 milyar 230 milyon 425 bin lirayı bulacak. Bunun 11 milyar 953 milyon lirası gelir vergisi, 4 milyar 203 milyon lirası kurumlar vergisi, 1 milyar 48 milyon lirası KDV'den kaynaklanacak.

Sözkonusu tutar 2013 yılında ise 21 milyar 98 milyon lirayı aşacak. 2013'de de istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle 13 milyar 216 milyon lira daha az gelir vergisi, 4 milyar 484 milyon lira daha az kurumlar vergisi ve 1 milyar 158 milyon lira daha az katma değer vergisi tahsilatı yapılacak.-89 KONUDA İNDİRİM YAPILIYOR-Çeşitli kanunlarda vergide indirim, muafiyet ve istisnalara ilişkin 90 dolayında düzenleme bulunuyor.

Devlet, 45 ayrı istisna, muafiyet ve indirim ile en fazla kamu alacağından Gelir Vergisinde vazgeçerken, bunu 19 düzenlemeyle Kurumlar Vergisi Kanunu, 10 düzenlemeyle Katma Değer Vergisi Kanunu ve 9 düzenleme ile de Özel Tüketim Vergisi Kanunu takip ediyor.

Devletin önemli ölçüde vergi indirimi, istisnası ve muafiyeti tanıdığı diğer Kanunlar da, Serbest Bölgeler Kanunu, Teknoloji Geliştirme Kanunu, Yatırım ve İstihdamın Teşviki Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun olarak sıralanıyor.

Vergi dışındaki pek çok kanunda da vergiyle ilgili muafiyet ve istisnalara yer veriliyor.

Vergi Kanunlarındaki bazı istisnalar da şu şekilde belirleniyor:

-Gelir Vergisi Kanunu: Esnaf muafiyeti, yatırım indirimi istisnası, eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası, menkul sermaye iratlarında istisna, maden ve toprak altı işlerde çalışan işçilerin yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretler, hizmet erbabına ödenek çocuk zamları, kıdem tazminatı ödemeleri, arızi kazançlarda istisna, vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar, uçuş ve dalış tazminatları, gayrimenkul ve haklarda istisna.

-Kurumlar Vergisi Kanunu: Kamu kuruluşları tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar, köyler tarafından işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve yolcu taşıma işletmeleri, spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri, yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları, eğitim kurumu kazançları.

-KDV Kanunu: Petrol ve maden arama faaliyetlerinde bulunanlara yapılan teslim ve hizmetler, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere makine ve teçhizat teslimleri, engelliler için özel olarak üretilmiş araç-gereç ve özel bilgisayar programları, TOKİ'ye teslimler.

-ÖTV Kanunu: Gümrük Kanunu uyarınca gümrük verisinden muaf ya da istisna eşyanın ithali, kabotaj hattında yapılan taşımacılık işleri için akaryakıt teslimleri istisnası.-MUAFİYET VE İSTİSNALAR AZALTILACAK-Bu arada Maliye Bakanlığı, önümüzdeki dönemde vergiyle ilgili indirim, istisna ve muafiyetleri yeniden gözden geçirecek.

Sözkonusu çalışma sonucunda, yüksek tutarlarda vergi kaybı yaratan ve vergide adalet ilkesini bozduğu belirlenen istisna ve muafiyetler daraltılacak. Bu şekilde daha az istisna ve muafiyeti bulunan bir yapı oluşturulacak.-RAKAMLARLA VERGİ KAYBI-Maliye Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, çeşitli indirim, istisna ve muafiyetler sonucu tahsil edilemeyecek vergi tutarları yıllar itibariyle şöyle:VERGİ KANUNLARI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI

------------------------ ---------------- ---------------- ---------------

Gelir Vergisi 10.818.483.850 11.953.762.707 13.216.558.200

Kurumlar Vergisi 3.968.104.044 4.203.918.387 4.484.636.326

Katma Değer Vergisi 947.943.284 1.048.093.492 1.158.814.088

Özel Tüketim Vergisi 289.057.072 319.595.951 353.358.068

Diğer Kanunlar 1.542.129.423 1.705.055.397 1.885.177.449

Toplam 17.565.717.673 19.230.425.934 21.098.544.130