Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

Yasa, eski ve yeni ticaret kanunu hükümlerinin hangi hallerde uygulanacağını belirliyor. Yasa, yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce kurulmuş olsalar bile ticari ilişkilerden kaynaklanan itilaflar yönünden yeni kanun hükümlerinin uygulanması öngörülüyor.

Eski hukuk yürürlükteyken gerçekleşmiş olup da kanun yürürlüğe girdiği tarihte henüz herhangi bir hak doğurmamış olaylarda da yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacak.

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zaman aşımı süreleri ile hak düşürücü süreler ise yürürlükten kaldırılacak olan 1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi olacak. Zaman aşımı, alacağın doğduğu tarihten itibaren belli bir sürenin geçmesiyle işleyecekse, bu hallerde zaman aşımı süresi, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle başlayacak.

Deniz ticaretine ve deniz sigortalarına ilişkin hukuk davaları, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

BİLEŞİK FAİZ UYGULAMASI

Faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesini öngören cari hesap sözleşmeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde değiştirilecek.

Cari hesap sözleşmeleri, banka kredi sözleşmeleri ve cari hesaba dair hükümler içeren diğer sözleşmelerde değişiklik yapılarak, bileşik faize ilişkin hükümler ile bu sonucu doğuran düzenlemeler sözleşmeden çıkarılacak.

Ticari işletmeler açısından Bakanlar Kurulu kararı çıkıncaya kadar yürürlükteki düzenlemelerin uygulanmasını öngören tasarı, yabancı ülkelerdeki şirketlerin, Türkiye'de şube açabilmeleri ile bir Türk şirketinin, yabancı bir ülkeye taşınabilmesi için gerekli koşulları da açıklığa kavuşturuyor.

YÖNETİM KURULU VE MÜDÜRLERİN DURUMU

Ticaret, anonim ve limited şirketlere ilişkin geçiş hükümlerine ayrıntılı şekilde yer verilen tasarıya göre, anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermayelerini, kanunda öngörülen tutarlara yükseltecek. Anonim ve limited şirketler sözleşmelerini, 18 ay içinde yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirecek.

Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulları ile limited şirket müdürleri, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hali hariç sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edecek.

TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER İÇİN 1 YILLIK SÜRE

Taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukukuna ilişkin geçiş hükümlerini düzenlenen tasarıya göre, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde yayımlanacak.

Yeni tüzük ve yönetmelikler yayımlanıncaya kadar, ticaret hukukuyla ilgili tüzük ve yönetmeliklerin Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam edilecek.

Yasanın yürürlük tarihi, 1 Temmuz 2012 olarak düzenlendi.