Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 07.04.2011- Kamuoyunda ''Varlık Barışı'' olarak bilinen ve müracaat tarihi 31 Aralık 2009'da sona eren ''5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun''la ilgili başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatıldı.

Maliye Bakanlığının bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan ''5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ'' ile Varlık Barışı için ek süre verildi.

Buna göre, Varlık Barışından yararlanmak isteyenler, Yeniden Yapılandırmada olduğu gibi 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getirmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer etmeyen mükellefler de söz konusu tarihe kadar (2 Mayıs dahil) uygulamadan yararlanabilecek.

Bildirim veya beyana konu yurt dışında bulunan varlıklardan para, Döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bildirim veya beyandan sonraki bir aylık yasal sürenin bitim tarihinden itibaren 2 Mayıs 2011 tarihine kadar Türkiye'ye getiren veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, ilgili düzenlemenin vergi incelemelerine ilişkin mahsup hükümlerinden faydalanabilecek.-SERMAYE ARTIRIMI GERÇEKLEŞTİRMEYENLERİN DURUMUBeyan edilen varlıklara ilişkin olarak süresi içinde sermaye artırımında bulunmayan mükellefler ile bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyen mükellefler de 2 Mayıs'a kadar sermaye artırımında bulunabilecek. Bildirim veya beyandan kaynaklanan vergileri vadesinde ödemeyenler de ek sürede bu yükümlülüklerini yerine getirebilecek.

Buna göre, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen vergileri, normal vade tarihinden sonra ödemiş olanlar ile sözkonusu vergi aslını kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren 6111 sayılı Torba Kanun uyarınca 2 Mayıs'a kadar ödeyenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla vergi incelemeleriyle ilgili mahsup hükümlerinden yararlanabilecek.-DİĞER HÜKÜMLER-Tebliğde yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenler, sermaye artırımını gerçekleştirmeyenler ve bildirim veya beyandan kaynaklanan vergileri vadesinde ödemeyenler hakkında ortak hükümlere de yer verildi.

Buna göre, 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten (25 Şubat 2011 tarihinden) önce vergi inceleme raporları üzerine vergi dairesince tarhiyat yapılmış olması halinde, Kanun kapsamında bildirim ve beyanda bulunmuş mükelleflerin, yapılan bu tarhiyatlar hakkında mahsup imkanından yararlanması mümkün olmayacak.

Söz konusu tarihe kadar vergi dairesince tarhiyat işleminin yapılmaması halinde ise 2 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve durumlarına uyan biçimde; yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesi, beyana konu yurt içinde bulunan varlıklara ilişkin sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi şartıyla mahsup imkanı kullanılabilecek.

Öte yandan, 22 Kasım 2008 ile 2 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar için 22 Kasım 2008 tarihinden sonra; 10 Temmuz 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar için de 19 Haziran 2009 tarihinden sonra vergi incelemesine başlanılmış olması gerekecek.-DÜZELTME İŞLEMLERİ-Tebliğ uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine matrah için takdir komisyonlarına sevk edilenler ile Türkiye'de bulunan varlıklar nedeniyle tevsik şartını yerine getirmeyen mükellefler hakkında, diğer nedenlerle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlamış vergi incelemeleri sonucunda yapılan tarhiyatlar da, 30 Haziran 2011 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde düzeltilecek.

Düzeltme işlemleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltme hükümlerine göre yapılacak ve tahakkuk eden vergiler, bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalardan vazgeçilmesi şartıyla terkin edilecek. Bu kapsamda, varsa tahsil edilen tutarlar mükelleflere ret ve iade olunacak.

Diğer taraftan, tahakkuk eden vergiler, mükelleflerin bu alacaklarla ilgili olarak açılmış bulunan tüm davalardan vazgeçilmesi şartıyla terkin edileceğinden, mükelleflerin bu konuda açtıkları tüm davalardan feragat ettiklerini, başvuru süresi içerisinde, ilgili yargı merciine ve vergi dairesine bildirmeleri gerekecek.-VARLIK BARIŞI UYGULAMASI-Varlık Barışı uygulaması, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun ile 22 Kasım 2008 tarihinde uygulamaya konulmuştu. 2 Mart 2009 tarihinde sona eren başvurusu süresi, 10 Temmuz 2009 tarihinde uygulamaya giren 2. Varlık Barışıyla önce 30 Eylül 2009 tarihine, daha sonra da 31 Aralık 2009 tarihine kadar uzatılmıştı.

İlgili Kanun ile Varlık Barışı için başvuranlardan yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı varlıklar için de yüzde 2 vergi alınmıştı.