Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Ekonomi Bakanlığının hizmet birimlerinden Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının adı Denetim Hizmetleri Başkanlığı şeklinde değiştirildi.

Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hAkkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın hizmet birimlerinden Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının adı Denetim Hizmetleri Başkanlığı şeklinde değiştirildi.

Bir başkan ve başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan yeterli sayıda Dış Ticaret uzmanı ve yardımcılarından oluşan Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevleri de belirlendi.

Denetim Hizmetleri Başkanı müşterek kararla atanırken, başkanlığa tahsisli kadrolara atanma, Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile Başkanlığın çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Bakanlıkta Dış Ticaret Başkontrolörü ve Dış Ticaret Kontrolörü kadrolarında bulunanlar Dış Ticaret Uzmanı kadrolarına, Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadrolarında bulunanlar Dış Ticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına, bulundukları kadro dereceleriyle başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.

Dış Ticaret Kontrolörü unvanını kazanmış olanlar, İç Denetçi ve Bakanlık Müşaviri kadroları ile Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar ve yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atananlar, Dış Ticaret Uzmanı unvanını kazanmış sayılacak.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarına verilen görev ve yetkiler kapsamında olmak kaydıyla mevzuatta Dış Ticaret Kontrolörlerine yapılan atıflar, Başkanlığa tahsisli kadrolarda görev yapan Dış Ticaret Uzmanlarına yapılmış sayılacak.

Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanının görevi, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte sona erecek ve ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrosuna halen bulunduğu kadro derecesiyle atanmış sayılacak. Bakanlık Müşaviri kadrosunun herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadro, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

''Hizmet Birimleri'' bölümünde yer alan ''Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'' ibaresi ''Denetim Hizmetleri Başkanlığı'', ''Kadro Unvanı'' bölümünde yer alan ''Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı'' ibaresi de ''Denetim Hizmetleri Başkanı'' şeklinde değiştirildi.-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 644 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede de değişiklik yapıldı.

Buna göre, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya kuruluşlarına, gerçek kişilere ya da özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin hazırlanan ve yetkili idarece 3 ay içerisinde onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planları ve değişiklikler, ilgililerin valilikten talep etmesi ve valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine, bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve onaylamak, başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verecek.