Advertisement
HABERLER ABONE OL

11 Eylül 2020 Tarihli ve 31241 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2946)
–– Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
–– Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (2016/1628/AB)
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği
–– Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2019/2, K: 2020/28 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/22, K: 2020/34 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2020 Tarihli ve 2014/7804 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri