Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 606)

ATAMA KARARI

–– Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ahmet Burak DAĞLIOĞLU’nun Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/543)

YÖNETMELİKLER

–– Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi, Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
–– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik
–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)
–– Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38)
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2020 Tarihli ve 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9739 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri