Advertisement

Tarımsal üretimde işleme, depolama, soğutma ve nakliye gibi aşamalarda enerji verimliliğini artırıcı projeler için destek sistemi oluşturulacak.

2017-2023 dönemine ilişkin "Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı"nda tarım sektöründe enerji verimliliğinin artırılması için yeni eylemler öngörüldü.

Planda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da ilgili kurumlar olarak tanımlandı.

Planda, sürdürülebilir tarımsal üretimde kaynak verimliliğinin sağlanması için gübre, bitki besin elementleri, bitki büyüme düzenleyicileri, biyoaktif mikroorganizmalar, yüksek kalitede ekim veya dikimle hasat malzemelerinin üretimi ve kullanımındaki doğrudan ve dolaylı enerji girdilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bunun için tarımsal üretim, tarım ürünlerinin hazırlanması, kurutulması, depolanması, soğutulması ve taşınması aşamalarında fizibilite sonuçlarına göre enerji verimliliği projelerine destek sağlanacak. 

Seralarda, hayvansal üretim yapılarında ve ürün depolarında ısı kayıplarının önlenmesi, ısı geri kazanımı, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılması için destek verilecek.

Bu tarımsal işletmelerde ısı pompası kullanımı, birleşik ısı-güç sistemleri (kojenerasyon veya trijenerasyon) uygulamaları teknik olarak mümkün, maliyet olarak etkin bulunduğu durumlarda desteklenecek.

Arazi toplulaştırmalarını da kapsayan projelerin özendirilmesine devam edilecek.

Bu yıl desteklere yönelik ön analizler yapılacak, gelecek yıl mevzuat hazırlama çalışmaları başlatılacak, 2019 ve 2020 yıllarında eylemin uygulamasına geçilecek.

Enerji verimli sulama yatırımları da desteklenecek

Planda, "Enerji Verimli Sulama Yöntemlerine Geçilmesi Eylem Planı" başlığı altında suyun kaynaktan bitkiye ulaştırılıncaya kadar geçen süreçte enerji verimliliği sağlayan mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması ve düşük basınçlı damlama sulama yöntemlerinin özendirilmesi hedefine yer verildi.

Bu amaçla kullanılan mevcut pompaların iyileştirilmesini veya daha verimlileriyle değişimini kapsayan verimlilik artırıcı projelere destek sağlanacak.

Mevcut açık sulama sistemlerinin kapalı sulama sistemlerine dönüştürülmesi için eski açık sistem sulama tesislerinin envanteri çıkarılacak, ayrıntılı geçiş planları hazırlanacak ve rehabilitasyonları yapılacak. Teknik değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak, yüzey sulamadan basınçlı sulamaya geçiş için teknik ve ekonomik destekler verilecek.

Kaynak verimli su tüketimi için çiftçilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Birliklerin enerji verimli sulamaya geçişte etkin görev almaları sağlanacak.

Söz konusu eylemin uygulamasına 2019 yılı itibarıyla başlanacak.

Yenilenebilir enerji kaynakları özendirilecek

Tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılması için üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması özendirilecek. Güneş enerjili su pompalarıyla ilgili farkındalık artırılacak. Sulamada güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı, kurutma ve iklimlendirmede ise güneş enerjisi kullanımı desteklenecek.

Ayrıca, tarım yan ürünleri ve atıklarının öncelikle yem ve toprak iyileştirici malzeme olarak değerlendirilmesi, daha sonra enerji kaynağı olarak kullanılması planlanıyor. Olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi ve enerji tüketiminin azaltılması için söz konusu ürünlerin ve atıkların kullanımı teşvik edilecek.

Söz konusu planların da 2021 yılı itibarıyla uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, su ürünleri sektöründe kullanılan ekipman ve tesislerde de enerji verimliliği özendirilecek.

Bu sektörde enerji verimli ısıtma, soğutma, havalandırma ve taşıma projeleri desteklenecek.

AA