ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KARTEPE
Adres
Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No: 2 Kartepe KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporun okunması ve görüşülmesi
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7 - Yönetim kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
8 - 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklikler nedeni ile yönetim kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
11 - 2023 hesap dönemi içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yapılacak olan yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
14 - TMS 29 Standartları çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda oluşan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarının, SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında mali tablolarda zarar mahsubu yapılabilecek tutarda iç kaynak bulunmadığı için mahsup edilemediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi
18 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem ve Bilgi Notları.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Çağrı İlan Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz'in 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 11:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.07.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
kar_dagitim_tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
02072024 TTSG Genel Kurul Tescil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 11:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe / KOCAELİ adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz Konusu genel kurulumuz 02 Temmuz 2024 tarihinde tescil ve 2 Temmuz 2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Advertisement