MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.04.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.03.2024
Karar Tarihi
01.07.2024
Genel Kurul Tarihi
25.07.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin ve SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına dair teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2024 - 31.03.2025 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2024-31.03.2025 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer ayni hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - 01.04.2023-31.03.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda; kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına;
17 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
4- MARTI GYO A.Ş. Bilgilendirme Dökümanı _25.07.2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Martı GYO Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.07.2024 tarih ve 1162 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimiz 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10.30'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


Advertisement