ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ZEYTİNBURNU
Adres
Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması
5 - 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi
14 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Davet Metni Gündem Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel kurul toplantısında özetle;

2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla oluşan sırasıyla 2.941.966.408,00 TL TL ve 2.025.604.713,98 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiştir., Şirketimizin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2023 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.12.2025 tarihine kadar Ahmet Akbalık ve Ürfi Akbalık, 31.12.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Mine Berra Doğaner, Erman Kalkandelen ve Prof.Dr.Saim Kılıç 'nun seçilmelerine,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine,

2023 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin onaylanmasına,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

Şirketin 2024 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TUTANAK_GENEL KURUL.pdf - Tutanak
EK: 2
İMZS_E-HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28/05/2023 Salı günü saat 14.00'de Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına,

Pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

Toplantıda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, karar verilmiştir.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Advertisement