ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCİL VE İLANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.07.2024
Genel Kurul Tarihi
07.08.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.08.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SİLİVRİ
Adres
Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Fatih Tamay'ın sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanmış olması nedeniyle yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
10 - 2024 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11 - 2023 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6'ncı ve 1.3.7'nci maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Özyaşar Tel_Genel Kurula Çağrı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 07.08.2024 tarihinde, saat 10:30'da Fevzipaşa Mah., Gölet Cad., No:15, Silivri, İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul'a davet ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Haberle İlgili Dosyalar :

Advertisement