Advertisement

Tarım Şurasının oluşumu, işleyişi ve görevleriyle çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Şurası Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre Şura, bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunması konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları alacak.

İstişari organ niteliğindeki Şura, Bakanlığın faaliyetleriyle ilgili diğer bakanlıkların, kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcilerinden oluşacak. Şura gündemine göre Bakanlık birimlerinden ve Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden katılım olacak.

Tarım ve Orman Bakanı'nın başkanlık yapacağı Şura, Bakanın belirleneceği tarihlerde toplanacak. Şuranın açılışı Bakan tarafından yapılacak. Bakanın katılamadığı durumlarda şura toplantıları, görevlendirilen Bakan Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilecek.

Şura, katılan üyelerin oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılacak.

Şura Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, bir öğretim üyesi ve Bakanın uygun göreceği en fazla 3 bakanlık personelinden oluşacak. Şura Yürütme Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılacak.

- Çalışma grupları oluşturulacak

Çalışma grupları, Şura gündemindeki konularla ilgili çalışma belgesi hazırlamak üzere, Şura Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak. Çalışma grubu üyeleri, konusunda uzman en az 10 kişiden oluşacak. Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki raportör seçecek. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılacak.

Komisyonlar, çalışma gruplarında görev alan şura üyeleriyle konuyla ilgili diğer Şura üyelerinden oluşacak ve çalışmalarını ayrı ayrı yürütecek.

Şura Başkanlık Divanınca, benzer konularda çalışma yapan çalışma grupları, aynı komisyon altında birleştirilebilecek. Şura çalışmaları sırasında gündemdeki konularla ilgili oluşturulan komisyonlar Şura Başkanlık Divanınca açıklanacak.

Şura kararları, toplantı bitimini takip eden en geç 6 ay içinde bakanlık tarafından yayımlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek.

Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Şura Genel Sekreterliğince program hazırlanacak ve ilgili kuruluşların iş birliğiyle programa göre yapılan çalışmalar izlenecek.