Advertisement

Geçen hafta Sağlık Bakanlığı ile SGK'nın acil hasta tanımının farklılığını belirtmiş ve özel hastanelerin SGK'nın sağlık tanımını kullandığını, Sağlık Bakanlığı'nın acil hasta tanımını umursamadığını yazmıştık. Şimdi Sağlık Bakanlığı, SGK ve özel hastaneleri dize getirecek yeni bir yönetmelik yayınladı

Sağlık Bakanlığı'nın acil tanımı çok geniş, SGK'nın ise çok dardı. Hastanın acil sayılması, SGK'nın cebinden daha çok para çıkmasını, acil sayılmaması ise vatandaşın cebinden daha fazla para çıkmasını sağlıyordu. SGK, özel hastanelerle parasal anlaşmalar yapıyor ve kendi acil tanımına uymayan hastaları kendisine acil diye gösteren hastanelere ceza kesiyordu. Zira acil hastaların giderini SGK, acil olmayanların giderini hastalar ödüyor. Bu sebeple SGK, özel hastanelere "Neden acil saydın" diye ceza veriyor, acil olduğu halde acil saymadıklarını ise incelemeye bile almıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın ise özel hastaneler üzerinde sadece kapatma cezası verme yetkisi vardı, parasal ceza veremiyordu. Şimdi Sağlık Bakanlığı kendi acil tanımının uygulanması için kapatma cezalarını artırdı.

EN UYGUN HASTANEYE HASTANIN NAKLİ YAPILIR
Resmi Gazete'de yayımlanan, "Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" şöyle:
■ Acil servise başvuran hastalara, yoğun bakım hizmeti dahil olmak üzere gerekli ilk müdahalenin yapılması, tedavinin devamı için gerekiyorsa hastanın yatışı yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanması esastır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların hastanede sağlanamaması durumunda ise gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde sevki sağlanabilir. Acil hastaların ihtiyaç durumunda nakledileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ve nakil işlemleri Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılır.
■ Acil Komuta Kontrol Merkezi, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nde düzenlenen hizmet akışı çerçevesinde en uygun hastaneye hastanın naklini sağlar. Hastanın durumu yoğun bakım gerektirmesi halinde nakil, ulaşım süresi göz önünde tutulmak şartıyla öncelikle boş yoğun bakım yatağı en fazla olan uygun bir hastaneye sağlanır.

AYKIRILIK BİR YILDA 4'ÜNCÜ KEZ TESPİT EDİLİRSE RUHSAT İPTAL
■ Tüm yataklı tedavi kurumları bakanlıkça belirlenen esaslar ve kurulmuş bulunan çağrı kayıt ve operasyon yönetim sistemi çerçevesinde yatak kapasitesi, doluluk oranları, fiilen çalışan uzman hekim durumları gibi bilgileri güncel olarak komuta kontrol merkezine vermekle yükümlüdür.
■ Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralara aykırı davranıldığının tespiti halinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürü uyarılır. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde tekrarında hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, hastanenin faaliyeti üç ay süreyle durdurulur ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilir. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise bakanlıkça hastanenin ruhsatnamesi iptal edilir.
■ Acil servise başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevki bu maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak sağlanmış olmakla birlikte, ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul müdürü uyarılır. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulur.