Advertisement

Biliyorsunuz artık Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkımız var. Türkiye’de tüm hukuk yollarını tüketmiş olanlar, haksızlığa uğradıklarını düşündükleri davalarını bireysel olarak Anayasa Mahkemesi’ne götürebiliyorlar. Ayrıca açılan davalar sonrasında TBMM konuyla ilgili 2012 yılı Ocak ayında yasal düzenleme yapıp 15 yıldan çok memuriyet yapanlara davaya gerek kalmaksızın ikramiye ödenmesine karar verdi.

ESKİ EMEKLİLERE ÇOK DÜŞÜK İKRAMİYE VERİYORLAR

Bu köşeden yayınladığımız eski memura dava dilekçe örneklerinden yola çıkan okurlarımız davalarını kazandılar, ama yeni emekli olanlar güncel veya güncele yakın ikramiye alırken, eski yıllarda emekli olanlar çok düşük ikramiye aldılar. Hatta 1 kuruş para ödenenler bile var. Bunun sebebi de 5434 sayılı (mülga) TC Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesidir.

İlgili maddeye göre; “Madde 89 - (Değişik madde: 17.01.2012 - 6270 S.K./1. md.) Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanun’a tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz...”

ÜÇÜNCÜ FIKRADAKİ CÜMLE İPTAL EDİLMELİDİR

Maddenin üçüncü fıkrasındaki “görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir” cümlesindeki “aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar” bölümü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirse tüm eski memurlar ikramiyelerini güncel rakamlardan alabilirler.