Advertisement

İşsizlik Sigortası Fonu, para politikası veya maliye politikası aracı değil. Döviz yükselirken İŞKUR'un döviz satması etiğe ve yasalara uymuyor. Yasaya göre fon gelirlerinin en yüksek getiriyi sağlayacak yatırım araçlarında saklanması gerekir. Döviz yükselirken, döviz satılması İŞKUR'u zarara uğrattı

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan son iki günde yaklaşık 165 milyon dolarlık döviz satarak dövizin yükselişini düşürmeye çaba gösterdi. Bu doğru bir yaklaşım mı değil mi diye de tartışmalar devam ediyor.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, "Bu kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere 'İşsizlik Sigortası Fonu' kurulmuştur. Fon, Kurum Yönetim Kurulu'nun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir.

YÖNETMELİĞE DE UYGUN DEĞİL
Fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TC Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın müştereken hazırlayacakları ve Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Sayıştay'ın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir".
Bu halde piyasa şartlarında herkes yükselecek diye döviz alırken, yükselmesi muhtemel dövizi satarak İŞKUR zarara uğratılıyor.
Yasaya uygun olarak çıkarılan yönetmeliğin 5'inci maddesinde, "Fon, Yönetim Kurulu'nun kararları çerçevesinde Kurum tarafından işletilir ve yönetilir.
Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde fon kaynaklarının değerlendirilmesini sağlar.
a) Genel esaslar:
1) Fon kaynaklarının piyasa şartlarında değerlendirilmesi esastır.
2) Fon kaynakları, riskin dağıtılması esası ve fonun aktüeryal dengeleri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Bu çerçevede, piyasa koşulları, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve fonun nakit akış durumu dikkate alınır.
3) Fon portföyünde yer alan varlıklar, fon giderlerini karşılamak amacıyla, yatırımların vadesi ve getiri durumları dikkate alınarak mümkün olan en az getiri kaybı ile nakde dönüştürülür.
4) Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TC Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Mevduat, ters repo ve devlet borçlanma senetlerinde, anaparaya günlük olarak faiz tahakkuk ettirilir. Yatırım fonlarına anapara ile ilan edilen günlük değer arasındaki fark tahakkuk ettirilir. Ödünç verilen kıymetler portföydeymiş gibi değerlenmeye devam eder. Ödünç gelirleri tahsil edildiği anda portföye dahil edilir" denmektedir. İŞKUR'un bütün mevzuata rağmen zarar etmesi pahasına para politikası işini üstlenmesi yasal da değildir, etik de değildir.

 

Fon yakında KEY'e döner
İŞKUR Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde kaynakları değerlendirmek ve kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere kurulan İşsizlik Sigortası Fon'unun ilk yasalaştırıldığında işsiz kalanlara ödenecek para ve eğitim faaliyetleri dışında tek kuruşuna bile dokunulamadı. Buna karşın 2007 ve sonraki yıllarda yapılan çeşitli düzenlemelerle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 11 milyar lira GAP'a, çift şerit yollara ve Hazine'ye gelir olarak aktarıldı.

İÇİ BOŞALTILDI
İçi boşlatılmaya başlandı. Ayrıca halen fonun nema-faiz gelirleri yine Hazine'ye karşılıksız olarak aktarılıyor. Yakında TTF ve KEY gibi içi boş bir fona dönüşme ihtimali gün geçtikçe artıyor.