Advertisement

Yurt içinde üretim yaparak istihdama katkı sağlayan sanayicilerimiz gerek duydukları hammaddelerin bir kısmını yurt içinden tedarik ederken, yurt içinde yeteri kadar üretimi olmayan hammaddeleri ise ithalat yoluyla tedarik ediyor.

Sanayicilerimizin ithalat maliyetlerinde yaşadıkları yukarı yönlü değişiklikler kârlılıklarını ve dolayısıyla yurt içi satış fiyatını olumsuz yönde etkiliyor. Sanayicilerin artan maliyetlerini fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıtmaları durumunda yurt içi satış fiyatlarının artacağı değerlendiriliyor.

Sanayiciler tarafından ithal edilen hammaddelerin ithalatında tahsil edilen gümrük vergisi/ilave gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesinin faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Gümrük vergisi nedir?

Gümrük vergisi, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkındaki Kanun kapsamında eşyanın ithalinde tahsil edilen vergi olarak tanımlanıyor. Kanun metni Cumhurbaşkanı'nı, gümrük vergisi had ve nispetlerini 50'ye kadar artırıp, sıfıra kadar indirmeye yetkili kılıyor.

Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan ithalatlarda gümrük vergisi genel olarak tahsil edilmiyor. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda eşyanın çeşidine göre gümrük vergisi/ilave gümrük vergisi tahsil ediliyor.

İlave gümrük vergisi nedir?

İlave gümrük vergisi, eşyanın ithalatında tahsil edilen gümrük vergisinin üzerine ek olarak tahsil edilen vergi şeklinde tanımlanıyor. İlave gümrük vergisine konu eşyalar tıpkı gümrük vergisinde olduğu gibi eşya bazında belirleniyor ve ithal edilen eşyanın değeri üzerinden hesaplanıp gümrük idarelerince tahsil ediliyor.

Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan ithalatlarda ilave gümrük vergisi tahsil edilmiyor. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlarda eşyanın çeşidine göre ilave gümrük vergisi tahsil ediliyor.

Gümrük vergileri her sene yeniden belirleniyor

Gümrük vergisi/ilave gümrük vergisi her sene sonunda İthalat Rejim Kararı'na Ek Karar ile yeniden belirleniyor ve 1 Ocak itibariyle uygulamaya konuluyor. 2022 yılında uygulanacak gümrük vergilerinin 31.12.2021 günü yayımlanacak Resmi Gazete'de duyurulması bekleniyor.

Gümrük vergileri sanayiciyi nasıl etkiliyor?

Gümrük vergileri doğrudan ithalat maliyetlerini etkilediği için, ithalat vergilerindeki artışların eşyanın yurt içi satış fiyatını yukarı yönde etkilemesi bekleniyor. Özellikle sanayiciler tarafından ithal edilen bazı hammaddelerin ithalatında gümrük vergisi/ilave gümrük vergisi tahsil edilmesi ithalat maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

İthalat maliyetlerinin artması, dolaylı yoldan yurt içi satış fiyatının da artmasına neden olabiliyor. Üreticilerin söz konusu vergiyi fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansıtması durumunda tüketiciler bu durumdan olumsuz etkileniyor.

2022 yılında belirlenecek gümrük vergilerinde özellikle sanayiciler tarafından ithal edilen ve stratejik öneme sahip olan girdi ithalatında bu vergilerin tahsil edilmemesine yönelik bir düzenlemenin faydalı olacağı değerlendiriliyor.