Advertisement

Katma Değer Vergisi, yaratılan katma değer üzerinden tahsil edilen dolaylı bir vergi olarak tanımlanıyor. KDV’nin konusunu mal teslimi ve hizmet ifası oluşturuyor. Kanun uyarınca İthalat da bir teslim olarak değerlendirildiği için ithalat anında hesaplanan KDV gümrük idaresine ödeniyor.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması gündemdeki yerini koruyor. Bu makalemizde Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişikliklerde yer alması gerektiğini düşündüğümüz konular yer alacak.

Oran tespitinde gümrük tarifelerinin de dikkate alınması

İthal edilen eşyaların KDV oranları eşyanın gümrük tarifesine göre belirleniyor. İnsan sağlığı için kullanılan eşyaların büyük bir kısmında KDV %8 olarak uygulanıyor. Tıbbi amaçlı da kullanılabilen bazı eşyaların ithalatında gümrük tarifesi nedeniyle %18 oranında KDV tahsil edilebiliyor. Örneğin pandemide kullanılan ve 3926.90.60.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan yüz siperliği cinsi eşyanın ithalatında % 18 oranında KDV ödeniyor.

Yukarıda açıklandığı üzere, KDV oran tespitinde gümrük tarifesinin de dikkate alınması toplumsal fayda için önem arz ediyor.

Gümrüklü sahalarda alınan hizmetlerin KDV karşısındaki durumu

İthal edilecek eşyaların depolandığı alanlar ile geçici depolama alanlarındaki hizmetlerin bir kısmı KDV’den istisna iken bir kısmı ise istisna kapsamı dışında tutuluyor. KDV’den istisna edilen harcamalar ithalat anında tahsil edilen KDV’nin matrahına ilave ediliyor.

İthalatçı şirketler tarafından matrah unsurları beyan edilirken hangi hizmetlerin istisna kapsamında olduğu noktasında tereddütler yaşanıyor.

Bu nedenle, gümrüklü sahalarda ithalat konusu eşya için verilen tüm hizmetlerin KDV’den istisna edilmesinin, ithal anında doğru KDV beyanına katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

KDV’nin ithalat sonrasında ödenmesine ilişkin sistem kurulması

Hali hazırda şirketler, ithalatta hesaplanan KDV’yi ithal anında ödüyor. Söz konusu verginin ödenmemesi durumunda eşya ithalatçı şirkete teslim edilmiyor. İthalatçı tarafından ithalde ödenen KDV, ithalat sonrasında yurt içi satıştan tahsil edilen KDV’den mahsup edilerek, varsa aradaki fark vergi dairesine beyan edilerek ödeniyor.

Özellikle ithalatın finansmanının önem kazandığı şu günlerde, mali yeterliliğe sahip Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi şirketlerin ithal ettikleri eşyalara tekabül eden KDV’lere ilişkin teminat verilmesi ve bir sonraki ayda vergi dairesine sunacakları KDV beyannamelerine göre varsa aradaki farkın ödenmesine ilişkin bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

İhraç eşyası için verilen gümrük müşavirlik hizmetlerinin KDV’den istisna edilmesi

İhracat eşyasının gümrük idaresine beyan edilmesinde hizmet veren gümrük müşavirlik şirketlerinin düzenlemiş oldukları hizmet faturalarında %18 oranında KDV tahsil ediliyor.

İhracatçı şirketler eşyanın ihracatında gümrük idaresine adlarına beyanname sunan gümrük müşavirlik şirketleri tarafından düzenlenen faturalarda KDV ödüyor.

İhracatımızı artırmak ve ihracatçı şirketler üzerindeki maliyetleri mümkün mertebede en aza indirmek amacıyla, ihracat eşyası için verilen gümrük müşavirlik hizmetlerinden KDV tahsil edilmemesine ilişkin bir düzenlemenin faydalı olacağı değerlendiriliyor.