Advertisement

Türkiye’de yerleşik ithalatçı ve ihracatçılar tarafından dünya ile olan ticaretimizde ağırlıklı olarak yabancı para birimleri kullanılıyor. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü değişmeler ithalat yapan şirketlerin maliyetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Bununla birlikte, üretimlerinde ithal girdi kullanmak durumunda olan üreticiler de bu durumdan etkileniyor.

Kurdaki artış nedeniyle, ithal edilen eşyaların Türk Lirası cinsinden değeri yükseliyor ve ithalatçı şirketlerin gümrük idarelerine ödemiş olduğu vergiler ithalat anında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası satış kuruna göre belirleniyor.

Bu nedenle döviz kurlarındaki artış dolaylı olarak ithal anında ödenen vergileri de artırıyor. Durum böyle olunca, dış ticaret yapan birçok şirket için ithalatın finansmanı önem arz ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 Aralık ayı Dış Ticaret veri bülteninde yer alan rakamlar ışığında,ithalatımızda peşin ödemenin ikinci sırada olduğu bilgisi yer alıyor.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) nedir?

İthalatta peşin ödeme şekli, genellikle Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ödemelerine konu eşyaların ithalatlarında kullanılıyor.

KKDF, bazı eşyaların vadeli ithalatında tahsil edilen %6 oranındaki fon olarak tanımlanıyor. Hali hazırda birçok eşyanın (üretim girdisi) ithalatında KKDF sıfır olarak uygulansa da özellikle doğrudan tüketime konu edilecek eşyalar ile bazı hammaddelerin vadeli ithalatında % 6 oranında KKDF tahsil ediliyor.

Türk Lirası cinsinden vadeli ithalatlarda KKDF tahsil ediliyor mu?

KKDF mevzuatında Türk Lirası cinsinden yapılan ithalatlarda bir muafiyet öngörülmüyor. Durum böyle olunca, Türk Lirası olarak yapılan bazı vadeli ithalatlarda % 6 oranında KKDF tahsil ediliyor. KKDF ithalde tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisinin matrahına girdiği için vergisel yük % 6 oranının üzerine çıkıyor.

Türk Lirası cinsinden vadeli ithalatlarda KKDF tahsil edilmeli mi?

Türk Lirasının dış ticarette kullanım alanının artırılması ve dövize olan talebin azaltılması amacıyla, Türk Lirası cinsinden yapılacak vadeli ithalatlarda KKDF tahsil edilmemesine ilişkin bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı değerlendiriliyor.

Bu yönde alınacak aksiyon ile ithalatçıların Türk Lirası ile ticarete yönlendirilmesi özendirilerek dövize olan talebin bir nebze de olsa azalmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.